Privacy

De Praktijk voor psychologische en seksuologische hulpverlening hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacy policy informeer ik u over het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw behandeling in mijn praktijk.


Inspanningen van de zorgverlener
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De praktijk voor psychologische en seksuologische hulpverlening houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe heeft de praktijk het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen met goed gevolg doorlopen. Dit betekent dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, denk bij voorbeeld aan declaratie;

– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze gegevens nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze    respecteer.


Geheimhouding
Ik heb als zorgaanbieder een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zal ik eerst deze stap tot informatieverstrekking aan derden met u te bespreken en uw schriftelijke toestemming hier voor vragen.


Uw dossier
Ik ben verplicht een dossier over u aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De bewaarplicht van het dossier betreft 20 jaar. U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. U kunt uw toestemming voor gegevensaanlevering gedurende de behandeling nog wijzigen.


Het verzamelen en registeren van gegevens
Ik verzamel deze gegevens van u ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinde; gedegen dossiervorming en declaratie na afloop van de behandeling; communicatie met u, bij voorbeeld voor het maken van een afspraak of het opsturen van een factuur of informatie.

– Terugkoppeling naar uw verwijzer (veelal de huisarts).

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende gegevens van u vragen.

Algemene gegevens: Naam en adresgegevens, Burgerservicenummer (BSN), Geslacht, E-mailadres en telefoonnummer(s), naam verzekeraar en polisnummer, naam huisarts, hulpvraag, medicatie, overige behandelingen en algemene gegevens over de gezondheid.


Vragen of opmerkingen
Heeft u na het doornemen van deze verklaring nog vragen over uw privacy en de verwerking van uw gegevens, stel deze dan gerust tijdens intake of behandeling. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact met mij op. Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klachten en geschillen
Bij klachten wordt de Klachtprocedure van het NIP gevolgd, daarnaast verwijzen we u graag naar het: Klachten en Geschillen reglement